Podmienky používania serveru:

Prevádzkovateľ, všeobecné zásady používania serveru

Ján Komár, tanganika-moba
Borhyho 13
984 01 Lučenec
Slovensko

TANGANIKA-MOBA.SK je prístupný všetkým uživateľom BEZPLATNE. V prípade, že niektoré služby alebo súčasti budú spoplatnené, uživateľ bude o tom, čo najvýraznejšie informovaný.

Je zakázane spracovávať, upravovať a zasahovať do obsahu serveru TANGANIKA-MOBA.SK, upravovať ho prostredníctvom rôznych skriptov. Stránky TANGANIKA-MOBA.SK môžu byť zobrazované a vytláčané iba pre osobnú nekomerčnú potrebu a uživateľ súhlasí s tým, že obsah stránok NEBUDE ďalej šíriť, reprodukovať, rozosielať, inak distribuovať, predávať, publikovať, vysielať či inak poskytovať ďalším osobám bez predchádzajúceho písomného povolenia od prevádzkovateľa projektu. Kopírovať ľubovoľná časť sa jednoducho nesmie.

Stránky TANGANIKA-MOBA.SK a ani žiadnu časť serveru TANGANIKA-MOBA.SK NESMIE tretia strana využívať bez predchádzajúcej písomnej dohody pre svoju zárobkovú alebo nezárobkovú činnost. Uživateľ nesmie ponúkať svojim klientom stránky TANGANIKA-MOBA.SK ako svoje vlastné. Požadovanie akýchkoľvek poplatkov (vrátane manipulačných a réžijných poplatkov) zo strany tretích osôb za využívanie služieb a produktov poskytovaných v rámci projektu TANGANIKA-MOBA.SK je bez predchádzajúceho písomného súhlasu protizákonné a tretia osoba sa tým vystavuje súdnemu sporu a trestnému stíhaniu.

Uživateľ nesmie zneužívať stránky na svoju zárobkovú činnosť, uživateľ nesmie stránky zneužívať ani na predávanie svojich služieb, na zverejňovanie vlastnej reklamy, hladanie práce a ani na ponúkanie práce iným ľuďom.

Uživateľ NEMÁ nárok na náhradu škody spôsobenej nefunkčnosťou alebo zlou dostupnosťou služby, poruchou, stratou (vymazaním) údajov alebo obsahu webovej stránky (textov, fotografií, súborov a pod...), prípadným únikom informácií o uživateľovi účtu, alebo z iného dôvodu, ako následku používania služby. Prevádzkovateľ TANGANIKA-MOBA.SK sa bude snažiť o spoľahlivosť a bezpečnosť služby.

Záruky, zodpovednosť za škodu:

Každý užívateľ vstupuje na portál TANGANIKA-MOBA.SK a používa ho na vlastné riziko. TANGANIKA-MOBA.SK neodpovedá za akékoľvek škody, či už priamo alebo nepriamo, vzniknuté v súvislosti s používaním serveru TANGANIKA-MOBA.SK, ani za škody vzniknuté z dôvodu čiastočnej či úplnej nefunkčnosti serveru TANGANIKA-MOBA.SK.

TANGANIKA-MOBA.SK nezodpovedá a ani neručí za pravdivosť, obsah a formu reklamy, uverejnenej na serveroch TANGANIKA-MOBA.SK a neručí ani za zaväzky osôb, ktorých ponuky sú (alebo v budúcnosti budú) vo forme reklamy zverejnené na serveri TANGANIKA-MOBA.SK.

V Lučenci, 15.12.2011